ค้นหาข้อมูล สมอ.08

เลือก มหาวิทยาลัย **
เลื่อก คณะ **

เลือก หลักสูตร

**
ฉบับปี เลือก
 

: ยังไม่มีการค้นหาข้อมูล : ****

ข้อมูลการตรวจ สมอ.08

สถานะการตรวจ
ระดับ
หลักสูตร
ชื่อวิชา
ฉบับปี
ภาคเรียน
ปีการศึกษา
[รอบการตรวจ]
รับตรวจเมื่อ
ชือผู้บันทึก
วันเวลาบันทึกบันทึก
[ดูข้อมูล]
ปริญญา ตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิิทยาการคอมพิวเตอร์
2560
1
2561
รอบที่ 1
2018-03-21
Mungkorn Janchai
วันที่ 11-02-2019 เวลา 15:49 น.
ปริญญา ตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2558
1
2561
รอบที่ 1
2018-03-29
Mungkorn Janchai
วันที่ 11-02-2019 เวลา 15:42 น.
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
2556
1
2561
รอบที่ 1
2019-03-29
Mungkorn Janchai
วันที่ 11-02-2019 เวลา 15:38 น.
ปริญญา ตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2557
1
2561
รอบที่ 1
2018-10-24
Mungkorn Janchai
วันที่ 11-02-2019 เวลา 15:25 น.
ปริญญา ตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2561
2
2561
รอบที่ 1
2018-11-21
Mungkorn Janchai
วันที่ 11-02-2019 เวลา 15:19 น.
ปริญญา ตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2558
2
2561
รอบที่ 1
2018-11-21
Mungkorn Janchai
วันที่ 11-02-2019 เวลา 15:17 น.
ปริญญา ตรี
ครุศาสตร์อุตาสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (5ปี)
2558
1
2559
รอบที่ 1
2017-08-31
Mungkorn Janchai
วันที่ 11-02-2019 เวลา 15:02 น.
ปริญญา ตรี
ครุศาสตร์อุตาสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม (5ปี)
2553
2
2561
รอบที่ 1
2018-09-11
Mungkorn Janchai
วันที่ 11-02-2019 เวลา 10:35 น.
ปริญญา ตรี
เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบการผลิต (ต่อเนื่อง)
2558
2
2561
รอบที่ 1
2018-09-11
Mungkorn Janchai
วันที่ 11-02-2019 เวลา 10:03 น.
ปริญญา ตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
2558
2
2560
รอบที่ 1
2018-03-20
Mungkorn Janchai
วันที่ 11-02-2019 เวลา 09:48 น.
ปริญญา ตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2556
1
2561
รอบที่ 1
2018-08-07
Mungkorn Janchai
วันที่ 11-02-2019 เวลา 09:39 น.
ปริญญา ตรี
เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
2560
1
2561
รอบที่ 1
2018-10-11
Mungkorn Janchai
วันที่ 08-02-2019 เวลา 15:44 น.
ปริญญา ตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2561
1
2661
รอบที่ 1
2018-08-10
Mungkorn Janchai
วันที่ 08-02-2019 เวลา 15:12 น.
ปริญญา โท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
2561
1
2561
รอบที่ 1
2018-08-10
Mungkorn Janchai
วันที่ 08-02-2019 เวลา 14:47 น.
ปริญญา ตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
2561
1
2561
รอบที่ 1
2018-08-10
Mungkorn Janchai
วันที่ 08-02-2019 เวลา 10:19 น.
ปริญญา ตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
2558
2
2561
รอบที่ 1
2018-10-17
Mungkorn Janchai
วันที่ 17-10-2018 เวลา 14:20 น.
หน้า (1 / 1)
: ผ่านการตรวจ : ส่งกลับแก้ไข : รอตรวจสอบ : ไม่ผ่านการตรวจ