หน้าแรก เปรียบเทียบหลักสูตร ค้นหาหลักสูตร ค้นหารายวิชา รายชื่ออาจารย์ รายงาน ประเมินหลักสูตร
User : Pass :
 
ค้นหาหลักสูตร
ลำดับ รหัสหลักสูตรใหม่จากระบบ gotoUNI ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา   สาขาผู้รับผิดชอบ ระดับการศึกษา

Total 66 Record 1 2 3 4
 
ฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โทร. ๐๔๔-๒๓๓๐๐๐ ต่อ ๒๗๖๑