หน้าแรก เปรียบเทียบหลักสูตร ค้นหาหลักสูตร ค้นหารายวิชา รายชื่ออาจารย์ รายงาน ประเมินหลักสูตร
User : Pass :
เปรียบเทียบหลักสูตร
หลักสูตร 1 กรอกชื่อหลักสูตร
    หรือ
หลักสูตร 2 กรอกชื่อหลักสูตร
    หรือ

Course Compare
Course 1 Course name
 1.
    Or
Course 2 Course name
 2.
    Or

หลักสูตร 1. หลักสูตร 2.
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
  3. ระดับการศึกษา
   
  4. สังกัดคณะ
   
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
   
  6. วัตถุประสงค์
   
  7. กำหนดการเปิดสอน
   
  8. สถานะหลักสูตร
   
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร
  -
-
-
-
-
  10. อาชีพที่สามารถประกอบได้
   
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
  3. ระดับการศึกษา
   
  4. สังกัดคณะ
   
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
   
  6. วัตถุประสงค์
   
  7. กำหนดการเปิดสอน
   
  8. สถานะหลักสูตร
   
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร
  -
-
-
-
-
  10. อาชีพที่สามารถประกอบได้
   
ฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โทร. ๐๔๔-๒๓๓๐๐๐ ต่อ ๒๗๖๑