หน้าแรก เปรียบเทียบหลักสูตร ค้นหาหลักสูตร ค้นหารายวิชา รายชื่ออาจารย์ รายงาน ประเมินหลักสูตร
User : Pass :

 

วิทยาเขต ศูนย์กลางนครราชสีมา
คณะ คณะบริหารธุรกิจ
           - สาขาวิชาการตลาด
           - สาขาวิชาการเงิน
           - สาขาวิชาการจัดการ
           - สาขาวิชาการบัญชี
           - สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
           - เคมีประยุกต์
           - ฟิสิกส์ประยุกต์
           - มนุษยศาสตร์
           - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตกรรมศาสตร์
           - สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
           - สาขาวิชาการจัดการผังเมือง
           - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
           - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
           - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
           - สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
           - สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
           - สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
           - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
           - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
           - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
           - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
           - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
           - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
           - สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
           - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
           - สาขาวิชาทัศนศิลป์
           - สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
           - สาขาวิชาประติมากรรม
           - สาขาวิชาจิตรกรรม
           - สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์
           - สาขาวิชาออกแบบเซรามิก
           - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วิทยาเขต สุรินทร์
คณะ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
           - สาขาวิชาสัตวศาสตร์
           - สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ
           - สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
           - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
           - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
           - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
           - สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
           - สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
           - สาขาวิชาประมง
           - สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร
           - สาขาวิชาเกษตรศึกษา
           - สาขาวิชาพืชศาสตร์
คณะ คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
           - สาขาวิชาการจัดการ
           - สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
           - สาขาวิชาการบัญชี
           - สาขาวิชาการตลาด
           - สาขาวิชาการท่องเที่ยว
           - สาขาวิชาภาษาศาสตร์
           - สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
           - สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยาเขต ขอนแก่น
คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
           - สาขาวิชาการตลาด
           - สาขาวิชาการจัดการ
           - สาขาวิชาการบัญชี
           - สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
           - สาขาวิชาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม
           - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
           - สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล
           - สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
           - สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการเชื่อมประกอบ
           - สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการออกแบบการผลิต
           - สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
           - สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการ
           - สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า
           - สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา
           - สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
           - สาขาวิชามนุษยศาสตร์
           - สาขาวิชาสังคมศาสตร์
           - สาขาวิชาภาษาไทย
           - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
           - วิศวกรรมโยธา
           - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
           - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
           - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
           - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
           - สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
           - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
           - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
           - สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
           - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
           - สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
           - สาขาวิชาเคมี
           - วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล

วิทยาเขต กาฬสินธุ์
คณะ คณะเทคโนโลยีสังคม
           - สาขาวิชาการจัดการ
           - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
           - สาขาวิชาการตลาด
           - สาขาวิชาการบัญชี
           - สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์
คณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
           - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
           - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
           - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
           - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
           - สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
           - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
           - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
           - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

วิทยาเขต สกลนคร
คณะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
           - สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
           - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
           - สาขาวิชาประมง
           - สาขาวิชาพืชศาสตร์
           - สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
           - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
           - สาขาวิชาศิลปศาสตร์
           - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
           - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
           - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
           - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
           - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 
ฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โทร. ๐๔๔-๒๓๓๐๐๐ ต่อ ๒๗๖๑